• Gorzow1
    Portal mapy akustycznej Gorzowa Wielkopolskiego
  • Gorzow2
    Portal mapy akustycznej Gorzowa Wielkopolskiego
Wprowadzenie

Mapa akustyczna Gorzowa Wielkopolskiego, została opracowana po raz pierwszy w 2012 r. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, po upływie 5 lat sporządzono nową mapę akustyczną zawierającą zaktualizowane dane, która prezentowana jest na niniejszym portalu.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych opisujących klimat akustyczny miasta. W jej skład wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego.
Na potrzeby mapy akustycznej powstała także mapa wrażliwości hałasowej. Celem tej mapy jest wskazanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Na podstawie mapy wrażliwości zostały opracowane mapy terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem dla poszczególnych źródeł hałasu.

Mapa akustyczna jest wstępem do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Mapa akustyczna, wykonana zgodnie z dyrektywą unijną 2002/49/WE, prezentuje stan środowiska na 2016 r.

Przejście do portalu prezentującego mapę akustyczną.

Przejście do części mapowej portalu